http://www.poonpissamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 

 

 

 

การพัฒนาตนเอง (Self Development)

การพัฒนาตนเอง (Self Development)

feel your best … look your best
หนึ่งในวิธีการพัฒนาตนเอง (Self Development)

เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าคนเรานั้นจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่อย่างตลอดเวลา เพื่อให้สามารถสร้างสิ่งที่ดีและมีค่าแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือที่เราเรียกกันว่า Self Development นั่นเอง ซึ่งในการที่เราจะพัฒนาตนเองให้ได้ผลดีนั้นจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่มีต่อความเก่ง 3 อย่าง ได้แก่ เก่งตน เก่งคน และเก่งงาน ...


เก่งตน – หมายถึง การที่เราเป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้และสถานการณ์รอบตัวอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงตัวเราเองให้ทันต่อโลกและสังคมในปัจจุบันที่วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การพัฒนาในด้านนี้สามารถทำได้ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพื่อให้เรามีความมั่นใจและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อบทบาทที่เราได้รับเป็นอย่างดีค่ะ


... ดังนั้นพูนพิศมัย คลินิก ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการพัฒนา “เก่งตน” ของทุกๆท่านให้ได้ตามแนวทางที่ต้องการนะคะ

เก่งคน – หมายถึง การที่เราสามารถปรับตัวให้เข้าได้กับทุกสังคม และทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัว สถานศึกษา ที่ทำงาน กลุ่มองค์กร ชมรมต่างๆ ที่เราได้เข้าไปอาศัยอยู่ด้วย และยิ่งในปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารทำได้ง่าย รวมถึงเกิดสังคมออนไลน์ขึ้นอย่างมากมาย การพัฒนาด้านเก่งคนยิ่งเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ จะเห็นได้จากการเกิดดรามาในสังคมออนไลน์บ่อยมากๆเลยนะคะ

เก่งงาน – หมายถึง การที่เรามีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ รักในงานที่ทำ ขยันหมั่นเพียร มานะอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่พบ ยิ่งโลกก้าวหน้าขึ้น เทคโนโลยีซับซ้อนขึ้น คู่แข่งเยอะขึ้น เนื้องานก็จะยิ่งยากขึ้น และความคาดหวังก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ

... ดังนั้น หากอยากพัฒนาด้านเก่งคน มาหาเรานะคะ

(อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวจสาธารณสุขค่ะ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)


 


Tags : การพัฒนาตนเอง

view

 บทความ

 รีวิวผลงาน

 แนะนำเส้นทาง

view